Dr. Rajan Sharma

Dr. Rajan Sharma

NATIONAL PRESIDENT(2019-20) - 9812054730

Dr. Rajan Sharma

NATIONAL PRESIDENT(2019-20) - 9812054730

Dr. Santanu Sen

Dr. Santanu Sen

IMMEDIATE PAST NATIONAL PRESIDENT - 98301 44496

Dr. Santanu Sen

IMMEDIATE PAST NATIONAL PRESIDENT - 98301 44496

Dr. R.V. Asokan

Dr. R.V. Asokan

HONY.SECRETARY GENERAL - 9847061563

Dr. R.V. Asokan

HONY.SECRETARY GENERAL - 9847061563

Dr. Ramesh Kumar Datta

Dr. Ramesh Kumar Datta

HONY.FINANCE SECRETARY - 9811886688

Dr. Ramesh Kumar Datta

HONY.FINANCE SECRETARY - 9811886688

Dr. Dipak Dhar Choudhury

Dr. Dipak Dhar Choudhury

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9897296200

Dr. Dipak Dhar Choudhury

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9897296200

Dr. Atul D.Pandya

Dr. Atul D.Pandya

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9824284947

Dr. Atul D.Pandya

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9824284947

Dr. Prabhakara G.N

Dr. Prabhakara G.N

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9845311362

Dr. Prabhakara G.N

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9845311362

Dr. T. Narasinga Reddy

Dr. T. Narasinga Reddy

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9849162262

Dr. T. Narasinga Reddy

NATIONAL VICE PRESIDENT(2019-20) - 9849162262

Dr. Vijay K. Malhotra

Dr. Vijay K. Malhotra

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9313100602

Dr. Vijay K. Malhotra

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9313100602

Dr. Vinod Kumar Arora

Dr. Vinod Kumar Arora

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9811710625

Dr. Vinod Kumar Arora

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9811710625

Dr. Amrit Pal Singh

Dr. Amrit Pal Singh

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9811352807

Dr. Amrit Pal Singh

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9811352807

Dr. Pijiush Kanti Roy

Dr. Pijiush Kanti Roy

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. STATIONED AT CALCUTTA (2018-20) - 9434007003

Dr. Pijiush Kanti Roy

HONY. JOINT SECRETARY IMA HQs. STATIONED AT CALCUTTA (2018-20) - 9434007003

Dr. Usha Sridhar

Dr. Usha Sridhar

HONY. ASSTT. SECRETARY IMA HQs.(2018-20) - 9818355132

Dr. Usha Sridhar

HONY. ASSTT. SECRETARY IMA HQs.(2018-20) - 9818355132

Dr. S. K. Poddar

Dr. S. K. Poddar

HONY. ASSTT. SECRETARY IMA HQs.(2018-20) - 9811081342

Dr. S. K. Poddar

HONY. ASSTT. SECRETARY IMA HQs.(2018-20) - 9811081342

Dr. Dinesh Sahai

Dr. Dinesh Sahai

HONY. JOINT FINANCE SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9810146852

Dr. Dinesh Sahai

HONY. JOINT FINANCE SECRETARY IMA HQs. (2018-20) - 9810146852

Dr. Iskandar Hoss

Dr. Iskandar Hoss

HONY. JOINT FINANCE SECRETARY IMA HQs. STATIONED AT CALCUTTA (2018-20)

Dr. Iskandar Hoss

HONY. JOINT FINANCE SECRETARY IMA HQs. STATIONED AT CALCUTTA (2018-20)

Dr. Hiranmay Adhikary

Dr. Hiranmay Adhikary

DEAN - IMA CGP(2019-20) - 9435020190

Dr. Hiranmay Adhikary

DEAN - IMA CGP(2019-20) - 9435020190

Dr. Sachchidanand Kumar

Dr. Sachchidanand Kumar

VICE DEAN - IMA CGP(2018-20) - 9431020230

Dr. Sachchidanand Kumar

VICE DEAN - IMA CGP(2018-20) - 9431020230

Dr. L. Yeshoda

Dr. L. Yeshoda

HONY. SECRETARY IMA CGP(2018-20)

Dr. L. Yeshoda

HONY. SECRETARY IMA CGP(2018-20)

Dr. P. Palaniswamy

Dr. P. Palaniswamy

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20)

Dr. P. Palaniswamy

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20)

Dr. C. Anbarasu

Dr. C. Anbarasu

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9381044766

Dr. C. Anbarasu

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9381044766

Dr. C. Ashok Tripathi

Dr. C. Ashok Tripathi

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9981068273

Dr. C. Ashok Tripathi

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9981068273

Dr. Mohammad Fraiyad

Dr. Mohammad Fraiyad

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9829264687

Dr. Mohammad Fraiyad

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9829264687

Dr. Ravindra Kute

Dr. Ravindra Kute

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9890955838

Dr. Ravindra Kute

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9890955838

Dr. Janmejaya Mohapatra

Dr. Janmejaya Mohapatra

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9437020333

Dr. Janmejaya Mohapatra

HONY. JOINT SECRETARY IMA CGP(2018-20) - 9437020333

Dr. Meera Sahib Ashraf

Dr. Meera Sahib Ashraf

CHAIRMAM - IMA AMS(2019-20) - 9843054949

Dr. Meera Sahib Ashraf

CHAIRMAM - IMA AMS(2019-20) - 9843054949

Dr. V. Sadanand Rao

Dr. V. Sadanand Rao

VICE CHAIRMAM - IMA AMS(2018-20) - 9246213748

Dr. V. Sadanand Rao

VICE CHAIRMAM - IMA AMS(2018-20) - 9246213748

Dr. Mohan Gupta

Dr. Mohan Gupta

HONY. SECRETARY - IMA AMS(2018-20) - 9848030430

Dr. Mohan Gupta

HONY. SECRETARY - IMA AMS(2018-20) - 9848030430

Dr. V. Ravi Shanker

Dr. V. Ravi Shanker

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AMS(2018-20) - 9440768894

Dr. V. Ravi Shanker

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AMS(2018-20) - 9440768894

Dr. Y. S. Deshpande

Dr. Y. S. Deshpande

DIRECTOR - IMA DR. AKN SINHA INSTITUTE(2019-20) - 9823083841

Dr. Y. S. Deshpande

DIRECTOR - IMA DR. AKN SINHA INSTITUTE(2019-20) - 9823083841

Dr. Ajay Kumar

Dr. Ajay Kumar

HONY. EXECUTIVE SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20)

Dr. Ajay Kumar

HONY. EXECUTIVE SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20)

Dr. Ashok Kumar Yadav

Dr. Ashok Kumar Yadav

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20) - 9470003575

Dr. Ashok Kumar Yadav

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20) - 9470003575

Dr. S.B.P. Singh

Dr. S.B.P. Singh

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20) - 9431211169

Dr. S.B.P. Singh

HONY. JOINT SECRETARY - IMA AKNSI(2018-20) - 9431211169

Dr. Jyotirmony Pal

Dr. Jyotirmony Pal

HONY. EDITOR - JIMA(2019-20) - 9433230319

Dr. Jyotirmony Pal

HONY. EDITOR - JIMA(2019-20) - 9433230319

Dr. Sibabrata Benerjee

Dr. Sibabrata Benerjee

HONY. Asso. EDITOR - JIMA(2018-20) - 9830163548

Dr. Sibabrata Benerjee

HONY. Asso. EDITOR - JIMA(2018-20) - 9830163548

Dr. Sujoy Ghosh

Dr. Sujoy Ghosh

HONY. ASSO. EDITOR - JIMA (2018-20) - 9674625823

Dr. Sujoy Ghosh

HONY. ASSO. EDITOR - JIMA (2018-20) - 9674625823

Dr. Sanjoy Banerjee

Dr. Sanjoy Banerjee

HONY. SECRETARY - JIMA (2018-20) - 9830015363

Dr. Sanjoy Banerjee

HONY. SECRETARY - JIMA (2018-20) - 9830015363

Dr. Shilpa Banu Roy

Dr. Shilpa Banu Roy

HONY. ASSTT SECRETARY - JIMA(2018-20) - 9831480813

Dr. Shilpa Banu Roy

HONY. ASSTT SECRETARY - JIMA(2018-20) - 9831480813

Dr. Nandita Chakrabarti

Dr. Nandita Chakrabarti

HONY. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9830181799

Dr. Nandita Chakrabarti

HONY. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9830181799

Dr. Susil Kumar Mandal

Dr. Susil Kumar Mandal

HONY. ASSO. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9434077023

Dr. Susil Kumar Mandal

HONY. ASSO. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9434077023

Dr. Purushottam Chatterjee

Dr. Purushottam Chatterjee

HONY. ASSO. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9433291024

Dr. Purushottam Chatterjee

HONY. ASSO. EDITOR YOUR HEALTH(2018-20) - 9433291024

Dr. Kakali Sen (Mandal)

Dr. Kakali Sen (Mandal)

HONY. SECRETARY, YOUR HEALTH(2018-20) - 7980732304

Dr. Kakali Sen (Mandal)

HONY. SECRETARY, YOUR HEALTH(2018-20) - 7980732304

Dr. Manjoy Kumar Srivastava

Dr. Manjoy Kumar Srivastava

HONY. EDITOR, APKA SWASTHYA(2018-20) - 9415256272

Dr. Manjoy Kumar Srivastava

HONY. EDITOR, APKA SWASTHYA(2018-20) - 9415256272

Dr. Ashok Rai

Dr. Ashok Rai

HONY. SECRETARY, APKA SWASTHYA(2018-20) - 9415201567

Dr. Ashok Rai

HONY. SECRETARY, APKA SWASTHYA(2018-20) - 9415201567

Dr. V.K Monga

Dr. V.K Monga

CHAIRMAN - IMA HBI(2018-20) - 9810118256

Dr. V.K Monga

CHAIRMAN - IMA HBI(2018-20) - 9810118256

Dr. Jayesh Lele

Dr. Jayesh Lele

HONY. SECRETARY - IMA HBI(2018-20) - 9819812996

Dr. Jayesh Lele

HONY. SECRETARY - IMA HBI(2018-20) - 9819812996

Dr. Mangesh Pate

Dr. Mangesh Pate

TREASURER - IMA HBI(2018-20) - 9820064054

Dr. Mangesh Pate

TREASURER - IMA HBI(2018-20) - 9820064054